پسورد و آی پی پیش فرض دوربین های مدار بسته - امنیت دیجیتال

پسورد و آی پی پیش فرض دوربین های مدار بسته

پسورد و آی پی پیش فرض دوربین های مدار بسته

امنیت دیجیتال0 نظردوشنبه 17 تیر 1398

رمز عبور و آی پی پیش فرض دوربین های مدار بسته

با توجه به وجود برند های مختلف در دنیای دوربین مدار بسته و تعداد زیاد سوالات شما همراهان ایران سکوریتی در این قسمت لیست رمز عبور یا پسورد پیش فرض و آی پی پیش فرض برند های مختلف دوربین مدار بسته را برای شما توضیح داده ایم . با ما همراه باشید.

برند مدار بستهنام کاربریپسوردآی پی پیش فرض
ACTiAdmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
ACTiadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Arecont Visionadminهیچ پسوردی تنظیم نشدهبدون ای پی اولیه / DHCP
Avigilonadminadminبدون ای پی اولیه / DHCP
Axisrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Axisrootهیچ پسوردی تنظیم نشده۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۹۰
Basleradminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Boschserviceservice۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
BoschDinionهیچ پسوردی تنظیم نشده۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱
Brickcomadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱
Canonroot Model# of cameraبدون پسورد۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱
CBC Ganzadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫x
Ciscono defaultهیچ پسوردی تنظیم نشده۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
CNBrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰۰
Costarrootrootبدون ای پی اولیه
Dahua۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahuaadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
Dahua۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۸
DVteladmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
GeoVisionadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰
Grandstreamadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
GVIadmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Hikvisionadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Hikvisionadminهیچ پسوردی تنظیم نشده است۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴
Honeywelladministrator۱۲۳۴بدون ای پی اولیه / DHCP
IOImageadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱۲۳٫۱۰
IPX-DDKrootAdmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IPX-DDKrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۶۸
IQInvisionrootsystemبدون ای پی اولیه / DHCP
JVCadminModel# of cameraبدون ای پی اولیه / DHCP
Merit Lilin Cameraadminpassبدون ای پی اولیه / DHCP
Merit Lilin Recorderadmin۱۱۱۱بدون ای پی اولیه / DHCP
MessoaadminModel# of camera۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
Mobotixadminmeinsmبدون ای پی اولیه / DHCP
Panasonicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Panasonicadmin1password۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۳
Pelcoadminadminبدون ای پی اولیه / DHCP
PiXORDadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
PiXORDrootpass۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۰۰
QVISAdmin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Samsungroot۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungrootadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۴۳۲۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Samsungadmin۱۱۱۱۱۱۱۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰۰
Sanyoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲
Sentry360Admin۱۲۳۴۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۲۵۰
Sonyadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۰
Specorootroot۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
Specoadminadmin۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۷
StarDotadminadminبدون ای پی اولیه / DHCP
Starvediaadminهیچ پسوردی تنظیم نشده استبدون ای پی اولیه / DHCP
Toshibarootikwb۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۳۰
Ubiquitiubntubnt۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰
Verintadminadminبدون ای پی اولیه / DHCP
VideoIQsupervisorsupervisorبدون ای پی اولیه / DHCP
univiewadmin۱۲۳۴۵۶۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۰
۳xLogicadmin۱۲۳۴۵۱۹۲٫۰٫۰٫۶۴

 

با توجه به توسعه سیستم های نظارت تصویری ، ظهور تکنولوژی های بروز ، استفاده از اینترنت اشیاء IOT و… بسیاری از برند  های دوربین مدار بسته پسورد پیش فرض را از منوی تجهیزات مدار بسته خود حذف کرده اند و کاربر هنگام ورود اول به سیستم باید یک رمز عبور جدید در دستگاه تعریف کند. این عامل تا حد زیادی سطح امنیتی تجهیزات مدار بسته را افزایش می دهد.