برچسب ایمن دیجی - امنیت دیجیتال

سنسور مادون قرمز پسیو چیست ؟‏

سنسور مادون قرمز پسیو چیست ؟‏

امنیت دیجیتال0 نظرشنبه 15 اردیبهشت 1397

"سنسورهای مادون قرمز پسیو" وسایل الکترونیکی هستند که تشعشعات اینفرارد از اجسام و اهداف را در میدان دیدش اندازه گیری می کند.