برچسب کنترل دسترسی - امنیت دیجیتال

همه چیز درباره کنترل دسترسی

همه چیز درباره کنترل دسترسی

امنیت دیجیتال0 نظریکشنبه 13 خرداد 1397

در این مقاله به تعریف کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و معرفی مدل ها و سیستم های کنترل دسترسی می‌پردازیم. در ابتدا کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را معرفی کرده و سپس سه قانون اصلی سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را بیان کرده و در ادامه به موضوعاتی مانند مخابرات از راه دور و سیاست های عمومی می‌پردازیم.