ضبط کننده IP مکسرون MN-1642-4KV2 - IP Maxron Recorder MN-1642-4KV2 - امنیت دیجیتال

ضبط کننده IP مکسرون MN-1642-4KV2

IP Maxron Recorder MN-1642-4KV2

تماس گرفته شود

۱۶ عدد ورودی تصویر

نمایش تصاویر به صورت ۱۶ کانال همزمان