رادیو میکروتیکWireless Wire - Wireless Wire - امنیت دیجیتال

رادیو میکروتیکWireless Wire

Wireless Wire

تماس گرفته شود

فرکانس ۶۰Ghz

دستگاه Wireless Wire یک ارتباط بیسیم رمزنگاری شده AES

این دو دستگاه بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۱ad کار میکنند